0941.96.91.94

In tag, mác, voucher đẹp

  • Loại: Mác vải (nhãn vải, nhãn dệt) và Mác giấy (tag giấy), Mác satin
  • Chất liệu: Giấy Couches Pindo ( Briston ), Giấy Kraft nâu, Giấy Mĩ Thuật